Artikel 1 Definities

SDD: SDD Finance BV en/of haar dochtervennootschappen SDD Productions BV, SDD BV, SDD R&D BV en SDD Vastgoed BV, zijnde de opdrachtnemer
Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SDD een contractuele relatie aangaat of wenst aan te gaan uit hoofde van een met SDD gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, zijnde de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen van en op alle met SDD aangegane overeenkomsten. Het onderwerp van de aanbieding of overeenkomst betreft zowel de levering van zaken als diensten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.2 Deze algemene voorwaarden sluiten alle inkoop- of andere voorwaarden van de koper of van enige organisatie waartoe de koper hoort, uit, tenzij deze door SDD uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst prevaleren boven de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden en zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven. SDD en koper zullen over de nietige bepaling overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen met inachtneming dat de strekking van de gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst behouden blijft.

Artikel 3 Aanbieding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2 Aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling door SDD, is SDD op geen enkele wijze aan de door de koper geplaatste bestelling gebonden.
3.3 Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a) de potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op de daartoe via de webshop van SDD geëigende digitale wijze van en de volledig ingevulde bestelgegevens aan SDD via de elektronische weg zijn verzonden en door SDD zijn ontvangen;
b) door de koper is een op naam gestelde aanbieding in welke vorm dan ook getekend welke door SDD is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door SDD aan de potentiële koper is uitgebracht;
3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door SDD een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via de webshop is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
3.5 Koper en SDD komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en 3.4 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SDD gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.6 Een op naam gestelde aanbieding in welke vorm dan ook heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.7 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen SDD en koper zijn overeengekomen.
3.8 SDD is gerechtigd zonder toestemming van de koper, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
3.9 Voor alle koopovereenkomsten en andersoortige overeenkomsten geldt dat levering geschiedt “EX WORKS” conform de meest recente Incoterms uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met SDD.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege en “EX WORKS” conform artikel 3.9.
4.2 SDD is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% per jaar is, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Bij aankopen op rekening dient de betaling door SDD binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Bij opdrachten van € 50.000,- en meer wordt van de totale waarde van de bestelling 50% voor de datum en 50% na de datum van fysieke aflevering gefactureerd.
4.4 Bij gebreken van tijdige betaling is koper een vertragingsrente verschuldigd van 3% van het factuurbedrag per maand.
4.5 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5 Levering en reclame

5.1 Leveringstijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
5.2 Reclames over direct waarneembare gebreken dienen binnen zeven dagen na aflevering c.q. het verrichten van de betreffende diensten door SDD te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is SDD niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek.

Artikel 6 Wanprestatie opdrachtgever

6.1 Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is SDD bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door SDD geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
6.2 Indien SDD bij toerekenbare tekortkoming van koper in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper.
6.3 Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van koper wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling is aangevraagd, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Koper is aansprakelijk voor alle door SDD geleden schade.
6.4 Wanneer SDD genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau en dergelijke) is SDD gerechtigd aan de koper een vergoeding te berekenen wegens de door SDD gemaakte kosten van tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van SDD de werkelijk door haar geleden schade van de koper te vorderen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en eigendomsrechten

7.1 Behoudens het gestelde in de leden 7.2 tot en met 7.6 zal de eigendom van de goederen overgaan op koper bij aflevering.
7.2 SDD behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde zaken totdat koper aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die SDD tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens SDD. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van koper zijn.
7.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
7.4 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SDD te bewaren.
7.5 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens SDD tekortschiet of SDD goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is SDD gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Daartoe zal de koper SDD te allen tijde vrije toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen verlenen ter uitoefening van de rechten van SDD. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
7.6 Indien er gerede twijfel bij SDD bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is SDD bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door SDD door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
7.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de koper met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de koper. De goederen/diensten, geleverd door SDD, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.
7.8 SDD behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op de goederen/diensten voor.
7.9 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
7.10 Bij overtreding van het gestelde in de leden 7.8 en 7.9 is koper aan SDD voor iedere overtreding een boete van € 10.000,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van SDD op schadevergoeding, nakoming of ontbinding van de koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst.

Artikel 8 Overmacht

8.1 SDD is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering van aan SDD verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand en andere calamiteiten, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite van (de webshop) van SDD.
8.2 Indien SDD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9 Retentierecht

9.1 SDD is gerechtigd om zaken die SDD van de koper onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die SDD gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van koper, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voorvermelde of andere zaken van de koper, tenzij de koper voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 SDD aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering vermeerderd met het van toepassing zijnde eigen risico.
10.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van SDD beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 25.000,00.
10.3 In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 10.1 en 10.2 aanvaardt SDD geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de koper.
10.4 SDD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken welke hem door de koper ter beschikking zijn gesteld of bij hem zijn ondergebracht.
10.5 SDD is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de koper ter uitvoering van de opdracht zijn versterkt.
10.6 SDD is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 11 Garantie en service

11.1 SDD garandeert dat zaken die het merk SDD dragen gedurende één jaar na de datum van levering vrij zullen zijn van materiële gebreken. SDD zal materiële gebreken gedurende deze periode kosteloos herstellen en vervangen, met uitzondering van occasions die standaard een garantieperiode van 2 maanden dragen.
11.2 Indien SDD een zaak herstelt of vervangt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn en met een redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid.
11.3 SDD zal geen gebreken herstellen en geen defecte zaken vervangen indien het gebrek of het defect het gevolg is van een externe oorzaak, zoals slijtage door normaal gebruik, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of indien niet door SDD geleverde software of hardware van een derde door koper wordt geïnstalleerd op of verbonden met de door SDD geleverde zaak, dan wel bij een ongeluk, gevaar, vochtigheidsbeheer, elektrische spanning of andere omgevingsomstandigheden die gewoonlijk niet in een veilige omgeving worden aangetroffen. SDD zal eveneens geen onderdelen van geleverde zaken herstellen of vervangen die door een derde zijn aangepast of hersteld.
11.4 De verplichting van SDD tot herstel of vervanging is niet van toepassing op verbruiksartikelen.
11.5 Op de door SDD geleverde zaken die niet het merk SDD dragen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan SDD is verleend en jegens SDD wordt nagekomen.
11.6 SDD biedt de koper de mogelijkheid om een service/onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor zaken die het merk SDD dragen.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Alle overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
12.2 Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dienen schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, onder de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden dan wel zonder opzegtermijn.
12.3 De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de andere partij daardoor te lijden schade.

Artikel 13 Verjaring

13.1 Alle rechtsvorderingen van koper uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op deze algemene voorwaarden, de koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
14.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van SDD is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
14.3 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Share This